Chi Bộ Đảng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Giới thiệu Chi Bộ Đảng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

Chi bộ Đảng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được thành lập theo Quyết định số …/QĐ-ĐU ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Đảng bộ khối Doanh nghiệp ngoài KVNN quận Thanh Xuân. Chi bộ thực hiện 2 chức năng cơ bản đó là, nền tảng của Đảng và là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Thành phần Chi Bộ Đảng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng gồm có 

*Bí Thư Chi Bộ: Th.s Nguyễn Văn Công

Một số hình ảnh hoạt động của Chi Bộ Đảng