Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

𝐁𝐨̣̂ 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐢𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐥𝐲́ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧

Bài 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay.
Bài 4: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nguồn: Cổng thông tin trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh