Triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Thủ đô thời kỳ mới” giai đoạn 2019 – 2022

 

QUẬN ĐOÀN THANH XUÂN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG
***

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Số: 36 – KH/ĐTNHTK

 

KẾ HOẠCH
Triển khai Cuộc vận động
“Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Thủ đô thời kỳ mới”
giai đoạn 2019 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TWĐTN-BTG ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Trung ương Đoàn về việc triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022. Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng xây dựng Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

– Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong Cán bộ, Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, huấn luyện – sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mỗi cá nhân, góp phần xây dựng lớp Thanh Thiếu niên Thành Phố Sa Đéc nói riêng và Tỉnh Đồng Tháp nói chung có tri thức, có văn hóa, có trách nhiệm với cộng đồng.

– 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và hiệu quả Cuộc vận động bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc thù của từng nhóm đối tượng, Nông thôn, Thành thị… thu hút đông đảo Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên tham gia.
II/ NỘI DUNG TIÊU CHÍ GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI:

Trên nền tảng các giá trị “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn ”, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn, Thanh niên trường thủ đô hướng đến các tiêu chí sau đây:

 1. Có lý tưởng cách mạng.
 2. Bản lĩnh vững vàng.
  3.Giàu lòng yêu nước.
  4. Đạo đức trong sáng.
  5. Lối sống văn hoá.
  6. Tuân thủ pháp luật.
  7. Tiên phong hành động.
  8. Sáng tạo không ngừng.
  9. Học tập liên tục.
  10. Có sức khoẻ tốt.
  11. Kỹ năng phù hợp.
  12. Khát vọng vươn lên.
  Trên cơ sở 12 tiêu chí được quy định, tuỳ theo đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị, tâm lý đặc thù của từng đối tượng Thanh niên, các cơ sở Đoàn trực thuộc có phương thức triển khai phù hợp, sáng tạo để định hướng Thanh niên phấn đấu rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu.

III/ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI:

 1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động:

– Các cấp bộ Đoàn trong Thành Phố tổ chức tuyên truyền về các giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trong đối tượng Cán bộ Đoàn, Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên với hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức các buổi Tọa đàm, Diễn đàn, Hội thảo, sinh hoạt Chi Đoàn, Chi hội, các Câu lạc bộ Tổ, Đội, Nhóm,…. Thông qua tờ rơi, pano, áp phích, tranh ảnh, đồ hoạ thông tin trực quan hình ảnh, bộ ảnh tuyên truyền, phim ngắn,…do Trung ương Đoàn – Tỉnh Đoàn biên soạn.

– Nâng cao chất lượng tin, bài viết về hình mẫu Thanh niên thời kỳ mới trên hệ thống website, facebook, Zalo, Bản tin Thanh niên,…. Các cấp bộ Đoàn trong Thành Phố chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng, Trạm truyền thanh tại địa phương để tuyên truyền về giá trị hình mẫu Thanh niên, gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp trong Thanh thiếu nhi.

– Tích cực vận động Cán bộ, Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên hưởng ứng Cuộc vận động “ Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp ” trên mạng xã hội.
– Tổ chức các buổi Toạ đàm, Diễn đàn, Hội thảo, sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, các Câu lạc bộ Tổ, Đội, Nhóm,… về hình mẫu Thanh niên thời kỳ mới.

 1. Giải pháp thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới:
  – Đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, học tập, tìm hiểu và vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống Thanh niên. Tích cực vận động Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên tham gia Hội thi tìm hiểu Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Thành Đoàn tổ chức; thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của Cán bộ Đoàn. Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho Cán bộ, Đoàn viên.

– Tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ Tự diễn biến – , Tự chuyển hóa ” trong nội bộ. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của Cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt, nhất là người đứng đầu, thủ lĩnh Thanh niên ở các cơ sở Đoàn. Định kỳ, tổ chức cho Đoàn viên, Hội viên, Thanh Thiếu nhi đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào Dân vận khéo; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Định kỳ, tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Hội thi kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…
– Tổ chức sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị trong Cán bộ, Đoàn viên, Hội viên, Thanh niên, với các chủ đề: “ Nhớ lời Di chúc theo chân Bác ” vào dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( Năm 2019 )“ Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn ” kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; “ Đảng với Thanh niên, Thanh niên với Đảng ” chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Năm 2020)“Tôi – Người Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn.

– Tổ chức các Diễn đàn, Toạ đàm, Ngày hội Thanh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng,… nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Đoàn và Quê hương, Đất nước; tổ chức các chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, các hoạt động hướng về Biên giới, Biển đảo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, di tích văn hoá; duy trì tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ vào dịp 27/7 hàng năm.

– Tổ chức hiệu quả các Ngày hội Thanh niên sống đẹp, Ngày hội đọc sách; tổ chức diễn đàn “ Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường ”.

– Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; tổ chức các Ngày hội, Hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật dưới nhiều hình thức như: thi viết, thi sân khấu hóa; tổ chức các buổi Toạ Đàm, Hội thảo, Diễn đàn Thanh niên, các Hội nghị chuyên đề về công tác phổ biến giáo dục pháp luật; phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức thực hiện tốt các Chương trình phối hợp, các Kế hoạch về phổ biến giáo dục pháp luật,…
– Kịp thời thông tin và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội để Đoàn viên, Hội viên , Thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá; lồng ghép sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội, các Câu lạc bộ Tổ, Đội, Nhóm,…

– Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các Chương trình, hoạt động thực tiễn cho Thanh niên tham gia; đăng ký đảm nhận, xây dựng các công trình, phần việc Thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất, việc mới, việc khó tại địa phương, đơn vị. Qua đó, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Thanh niên, góp phần hình thành, bồi dưỡng các giá trị hình mẫu Thanh niên.

– Triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Thanh niên nhằm tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, sáng tạo không ngừng trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong sinh hoạt hàng ngày; nâng cao nhận thức, phát huy Thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
– Tổ chức các phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học trong trường học; phát huy hiệu quả các Câu lạc bộ hỗ trợ học tập,…; tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, trường học thân thiện – học sinh tích cực; tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ Thanh Thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; nêu gương, tôn vinh, các tấm gương Học sinh, Sinh viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học.
– Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng sống cho Thanh thiếu niên, đặc biệt là kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, nâng cao kỹ năng thoát hiểm, bảo vệ trẻ em,…

– Tổ chức, phát động phong trào rèn luyện thân thể, tập thể dục, thể thao trong Thanh niên; tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hoá, nghệ thuật trong Thanh niên.
– Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tạo môi trường thực tiễn cho Đoàn viên rèn luyện, phấn đấu.
3. Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến:

– Cụ thể hoá các giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trong các tiêu chí, các giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội, trong đánh giá chất lượng Cán bộ, Đoàn viên, Hội viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn.

– Định kỳ tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức tuyên dương và giao lưu với các điển hình Thanh niên tiêu biểu ở các lĩnh vực, đối tượng,…
– Xét chọn các gương Thanh Thiếu nhi tiêu biểu vinh danh các giải thưởng do Tỉnh Đoàn tổ chức: Gương mặt trẻ tiêu biểu, Tuổi trẻ dũng cảm, Tuổi trẻ sáng tạo, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Thanh niên tình nguyện, Phụ trách Đội giỏi,…
4. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động:

– Đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động vào Kế hoạch kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh Thiếu nhi định kỳ hàng năm.
– Xác định nội dung thực hiện Cuộc vận động là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm.
IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Giao Cán bộ phụ trách chịu trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền Cuộc vận động. Định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ quận Đoàn theo đúng tiến độ và thời gian quy định.

– Giao cho Bí thư Đoàn trường chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động trong Đoàn viên, Hội viên Thanh niên khối trường học.

– Xây dựng Kế hoạch triển khai Cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, từng đối tượng Thanh niên.

– Chủ động tham mưu với Cấp uỷ Đảng, Chính quyền, phối hợp với các Ban ngành, Đoàn thể đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động.

Nhận được Kế hoạch này, Ban Thường vụ Thành đoàn yêu cầu các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– BCH đoàn trường- Lưu VP.

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG