Video bài giảng Địa Lý 10

Bài 31: Vai trò và đặc điểm của Công Nghiệp, Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp

Bài 32: Địa lý các ngành công nghiệp

Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của Địa lý lãnh thổ Công nghiệp