Video bài giảng Hóa Học 10

Bài 29: Oxy – Ozon

Bài 30: Lưu huỳnh

Bài 32 – Tiết 1: Hidro Sunfua

Bài 32 – Tiết 2: Lưu huỳnh dioxit – Lưu huỳnh trioxit