Bài tập – Bài kiểm tra Lịch Sử 10

Bài tập ôn luyện bài 13

Các em tải tài liệu tại đây

Bài tập ôn luyện bài 14

Các em tải tài liệu tại đây

Bài tập ôn luyện bài 15 và bài 16

Các em tải tài liệu tại đây

Bài kiểm tra 15 phút số 1

Các em tải tài liệu tại đây

Bài kiểm tra 15 phút số 2

Các em tải tài liệu tại đây