Video bài giảng Lịch Sử 10

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX

CHƯƠNG I: VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỶ X

BÀI 13: VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY

BÀI 14: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐT NƯỚC VIỆT NAM

BÀI 15: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

(TỪ THẾ KỶ I ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X)

BÀI 16: THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC                                                   (Tiếp theo)