Bài tập – Bài kiểm tra Ngữ Văn 12

Bài tập môn Ngữ Văn 12

Các em tải tài liệu tại đây

Bài tập: Rừng Xà Nu. Ngày 06/03/2020

Các em tải bài tập tại đây

Bài kiểm tra: Rừng Xà Nu. Ngày 06/03/2020

Các em tải bài kiểm tra tại đây:

Bài tập: Rừng Xà Nu (Phần 2). Ngày 12/03/2020

Các em tải bài tập tại đây

Bài kiểm tra: Rừng Xà Nu ( Phần 2). Ngày 12/03/2020

Các em tải bài kiểm tra tại đây: