Video bài giảng Ngữ Văn 12

Bài giảng: Phân tích tác phẩm Vợ Nhặt – Kim Lân (phần 1)

Môn: Ngữ Văn

Giáo viên: Ths Nguyễn Tiến Lượng


Bài Giảng: Phân tích tác phẩm Vợ Nhặt – Kim Lân (phần 2)

Môn: Ngữ Văn

Giáo viên: Ths Nguyễn Tiến Lượng

Bài giảng: Phân tích tác phẩm Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành

Gv: Ths. Nguyễn Tiến Lượng