Quy chế hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT

HUỲNH THÚC KHÁNG

——–&——–

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——µ——

Hà Nội, ngày 1 tháng 8 năm 2016

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

 (Dự thảo)

 

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Mỗi lớp có một ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) do CMHS lớp bầu ra trong buổi họp phụ huynh đầu năm học. Ban đại diện CMHS gồm từ 3 đến 5 người trong đó 1 trưởng ban, 1 thủ quỹ, còn lại là ủy viên.

2. Mỗi trường có một ban đại diện CMHS do các Trưởng ban đại diện CMHS các lớp bầu ra trong Hội nghị CMHS đầu năm. Ban đại diện CMHS của trường gồm từ 5 đến 9 người trong đó 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban, còn lại là ủy viên.

II. YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ

1. Ban đại diện CMHS của lớp cũng như của trường họp và phân công nhiệm vụ của từng thành viên, xây dựng kế hoạch và thống nhất các hoạt động của lớp, của trường tùy thuộc vào tình hình thực tiễn của mỗi lớp, của trường.

2. Mọi hoạt động của Ban phải được CMHS thống nhất, được ghi chép thành biên bản ở mỗi cuộc họp.

3. Trao đổi trực tiếp với BGH những vấn đề bất cập của lớp, của trường trên tinh thần xây dựng, cùng tìm biện pháp giải quyết vì mục tiêu chung.

4. Ban đại diện CMHS của lớp phối hợp với mọi lực lượng giáo dục của nhà trường, đặc biệt là các thầy cô giáo chủ nhiệm, các thầy cô giáo bộ môn của lớp, phối hợp với các CMHS trong lớp hoặc ngoài lớp để kết hợp giáo dục học sinh.

5. Ban đại diện CMHS của trường phối hợp với HĐGD nhà trường để:

6. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa nhà trường, gia đình, xã hội.

7. Huy động mọi lực lượng xã hội chăm lo sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

III. CÔNG VIỆC CỤ THỂ

1. Phối hợp giáo dục đạo đức: Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội.

a. Giáo dục ý thức tự giác trong học tập, kỷ luật.

b. Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đặc biệt là luật Giao thông đường bộ….

c. Cùng tham gia và hỗ trợ nhà trường tổ chức tốt các ngày kỷ niệm lớn, các ngày truyền thống và các trương trình hoạt động ngoại khóa của học sinh.

2. Phối hợp hoạt động dạy và học: Là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt mọi hoạt động của Ban đại diện CMHS trong năm học.

a. Tuyên truyền để CMHS nhận thức đúng về mô hình và cách hoạt động của trường, đặc biệt là công tác xã hội hóa giáo dục trong hoạt động dạy học, hoạt động ngoại khóa và xây dựng môi trường sư phạm xanh sạch đẹp.

b. Năm vững kế hoạch và chương trình hoạt động của trường, lớp.

c. Phối hợp với GVCN để nắm tình hình học tập của học sinh, tuyên dương khen thưởng kịp thời học sinh ngoan, giỏi đặc biệt là học sinh chưa ngoan có tiến bộ, bàn biện pháp kết hợp giáo dục.

d. Phối hợp với BGH đẩy mạnh các hoạt động thi đua dạy tốt và học tốt, quan tâm động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân giáo viên và học sinh có thành tích tốt.

e. Hưởng ứng các hoạt động từ thiện do cấp trên, nhà trường phát động, có kế hoạch giúp đỡ, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong mỗi lớp.

IV. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ

1. Trưởng Ban đại diện CMHS lớp trủ trì phối hợp với GVCN dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được đóng góp, tài trợ, hiện vật được biếu tặng và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện CMHS lớp thống nhất ý kiến.

2. Trưởng Ban đại diện CMHS trường thống nhất với Hiệu trưởng để quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí huy động được và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện CMHS trường thống nhất ý kiến.

3. Việc thu chi kinh phí của Ban đại diện CMHS phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, báo cáo công khai tình hình thu chi và quyết toán kinh phí tại cuộc họp CMHS lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện CMHS trường,

4. Ban đại diện chịu trách nhiệm thu, chi và thực hiện chứng từ quyết toán.

5. Nhà trường cử đại diện Ban giám hiệu làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban đại diện CMHS trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại diện CMHS và hoạt động của CMHS. 

CMHS TRƯỜNG

 

 

BAN GIÁM HIỆU

BAN ĐẠI DIỆN