Lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm 2017

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG

————————-

 Số:    V/v nghỉ Lễ 30/4 – 1/5.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÔNG BÁO

( V/v nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2017)

    – Căn cứ Luật lao động nước CHXHCN Việt Nam, qui định các ngày nghỉ, lễ Tết với người lao động.

    – Căn cứ điều lệ và tình hình hoạt động hiện nay của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Thông báo nghỉ Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 như sau:

  1. Đối tượng áp dụng:

– Toàn bộ tập thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên, Học sinh trong toàn Trường

  1. Lịch nghỉ cụ thể:

– Tập thể Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên, Học sinh được nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/ 2017.

  1. Yêu cầu thực hiện:

– Ban Giám hiệu nhà trường yêu cầu các phòng ban, các lớp học thực hiện vệ sinh , an toàn điện nước và khóa niêm phong tủ lớp và các phòng học trước dịp nghỉ Lễ.

– Thực hiện và đảm bảo tốt ATGT, ANTT  không vi phạm pháp luật.

– Thứ 4 ngày 03/5/2017 toàn trường thực hiện giảng dạy – học tập theo kế hoạch thời khóa biểu bình thường.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2017

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:

-BGH , CĐ nhà trường
-Tập thể CB, GV, NV, HS                                                                                                         Ths. Nguyễn Văn Công
-Lưu VT, Phòng TC-KT