THÔNG BÁO LỊCH THI HẾT HỌC KỲ II

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT  HUỲNH THÚC KHÁNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
    ——–&——–                                  ——µ——
 LỊCH  THI HỌC KỲ II-NĂM HỌC:2016-2017 
Ngày   Ca thi Thời gian Khối Môn thi Thời gian thi Hình thức Ghi chú  
Thứ 2 Sáng 1 7h15-8h45 Khối 11 Toán 90 phút Tự luận +Trắc nghiêm.    
5/8/2017   2 8h 55-9h 55 Khối 11 Tiếng Anh 60 phút Trắc nghiệm    
  Chiều 1 13h30-15h00 Khối 10 Toán 90 phút Tự luận    
    2 15h15-16h15 Khối 10 Tiếng Anh 60 phút Trắc nghiệm    
Thứ 3 Sáng 1 7h15-8h45 Khối 11 Ngữ văn 90 phút Tự luận    
5/9/2017 Chiều 1 13h30-15h00 Khối 10 Ngữ văn 90 phút Tự luận    
Thứ 4 Sáng 1 7h15-8h05 Khối 11 50 phút Tự luận +Trắc nghiêm.    
5/10/2017   2 8h15-9h05 Khối 11 Hóa 50 phút Trắc nghiệm    
    3 9h15-10h05 Khối 11 Sinh 50 phút Tự luận +Trắc nghiêm.    
  Chiều 1 13h30-14h20 Khối 10 50 phút Tự luận +Trắc nghiêm.    
    2 14h30-15h20 Khối 10 Hóa 50 phút Trắc nghiệm    
    3 15h30 – 16h20 Khối 10 Sinh 50 phút Tự luận +Trắc nghiêm.    
Thứ 5 Sáng 1 7h15-8h05 Khối 11 Sử  50 phút Trắc nghiệm    
5/11/2017   2 8h15-9h05 Khối 11 Địa 50 phút Trắc nghiệm    
    3 9h15-10h05 Khối 11 GDCD 50 phút Trắc nghiệm    
  Chiều 1 13h30-14h20 Khối 10 Sử  50 phút Trắc nghiệm    
    2 14h30-15h20 Khối 10 Địa 50 phút Trắc nghiệm    
    3 15h30 – 16h20 Khối 10 GDCD 50 phút Trắc nghiệm    
                Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017  
                                                HIỆU TRƯỞNG  
Lưu ý: Trong một buổi thi sẽ không thay đổi giám thị                 (đã ký)      
    VP sẽ lên thu bài thi và giao đề thi môn tiếp theo cho giám thị TH.S PHAN NHƯ HÙNG