GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ AN NINH MẠNG VÀ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRÊN MẠNG XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG – THANH XUÂN – HÀ NỘI (LEGAL EDUCATION ON NETWORK SECURITY AND CULTURE OF CULTURE ON SOCIAL NETWORK FOR STUDENTS OF HUYNH THUC KHANG HIGH SCHOOL – THANH XUAN – HA NOI)

ABSTRACT

Educating, propagating and disseminating the law for current high school students and educating about cultural behavior on social networks for high school students is one of the important content. Contribute to the formation of qualities and capacities for students in the learning process, contribute to orienting a good lifestyle, educating ethical values, a culture of behavior on social networks and well implementing the regulations of law on network security for high school students. Research has shown the urgency of the problem; content of the Law on Cyber Security; building a behavioral culture on social networks and practical education on this issue for students at Huynh Thuc Khang High School – Thanh Xuan, contributing to ensuring the goals and requirements of the educational program.

TÓM TẮT

Giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho học sinh phổ thông hiện nay và giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho học sinh phổ thông là một trong những nội dung quan trọng. Góp phần hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh trong quá trình học tập, góp phần định hướng lối sống tốt đẹp, giáo dục giá trị đạo đức, văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an ninh mạng cho học sinh phổ thông. Nghiên cứu đã chỉ rõ tính cấp thiết của vấn đề; nội dung Luật An ninh mạng; xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội và thực tiễn giáo dục vấn đề này cho học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân, góp phần đảm bảo mục tiêu và yêu cầu của chương trình giáo dục đề ra.

 

  1. Tính cấp thiết của vấn đề

Giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho học sinh phổ thông hiện nay và giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho học sinh phổ thông là một trong những nội dung quan trọng.

Với mục đích sử dụng mạng xã hội hiệu quả, hữu ích, tránh chia sẻ những thông tin sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chia sẻ, đăng tải thông tin xâm phạm đến quyền riêng tư, quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân; thực hiện tốt nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác và xây dựng không gian văn hóa mạng văn minh, lịch sự.

Việc giáo dục, trang bị thông tin về an ninh mạng, khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng; Cách bảo mật thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng cho học sinh phổ thông là vấn đề đang được quan tâm và mang hiệu quả giáo dục cao. Để chuẩn bị tốt cho việc giáo dục an ninh mạng theo Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) cấp THPT (có hiệu lực từ ngày 11-1-2021, thay thế Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT), thông tư quy định trong chương trình Giáo dục QP-AN, học sinh lớp 10 sẽ được học về Luật An ninh mạng năm 2018 một cách khoa học và mang hiệu quả.

Hiện nay, theo quan điểm đánh giá của cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm pháp luật trên internet chủ yếu do sự thiếu hiểu biết người đăng tải thông tin trên mạng xã hội hoặc chia sẻ thông tin theo xu hướng đám đông mà không ngờ tới hậu quả của hành vi gây ra.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tọa lạc ở vị trí địa lý gần trung tâm thành phố Hà Nội, nơi giao thoa của kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội. Để học sinh tuân thủ các quy định của pháp luật và xây dựng môi trường học tập đổi mới, hiện đại, xây dựng văn hóa mạng tích cực, hiệu quả,… Trước tình hình đó, việc tăng giáo dục kỹ năng cho học sinh trên mạng xã hội, cũng như để bảo vệ học sinh trong môi trường học tập, giải trí trên mạng xã hội là vô cùng cấp bách và cần thiết.

Trong không khí cả nước vui tươi mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. Tuổi trẻ cả nước cũng như tuổi trẻ trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như thực tiễn cuộc sống trong văn hóa ứng xử trên mạng xã hội trong thời điểm này. Trước tình hình đó, việc tuân thủ quy định và giáo dục về an ninh mạng, không chia sẻ thông tin xuyên tạc, sai sự thật và ứng xử văn minh trên mạng xã hội là quan trọng và cần thiết.

  1. Giáo dục pháp luật về An ninh mạng cho học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân – Hà Nội

2.1. Các khái niệm, thuật ngữ cơ bản

Internet hay Mạng là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng thiết bị điện tử được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa.

Bảo mật thông tin chính là việc bảo đảm an toàn cho thông tin của mỗi cá nhân, tổ chức nào đó, để kẻ gian không thể xâm nhập và lấy cắp những thông tin ấy.

An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng.

Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Tội phạm mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Văn hóa ứng trên mạng xã hội là sử dụng hay chia sẻ thông tin lên mạng xã hội với ngôn ngữ, cử chị, hành động đúng mực, thân thiện, không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, chia sẻ thông tin sai lệch góp phần tôn trọng những người sử dụng mạng xã hội và không vi phạm pháp luật Việt Nam.

2.2. Nội dung giáo dục pháp luật về an ninh mạng

Theo Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) cấp THPT (có hiệu lực từ ngày 11-1-2021, thay thế Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT). Theo đó, thông tư quy định trong chương trình Giáo dục QP-AN, học sinh lớp 10 sẽ được học về Luật An ninh mạng năm 2018 (gọi tắt là Luật An ninh mạng), các nội dung sẽ được trang bị cho học sinh bao gồm:

– Khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng;

– Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng.

– Cách bảo mật thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng.

Ngoài ra, căn cứ vào thực tiễn, chúng ta cần giáo dục văn hóa mạng – văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho học sinh, một mặt trang bị kiến thức cho học sinh, mặt khác trang bị nhân cách, lối sống, kỹ năng sống cần thiết cho học sinh phổ thông hiện nay.

2.3. Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng

Luật Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018; có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Gồm có 7 chương và 43 Điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa và xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Chương I- Những quy định chung gồm 9 Điều. Đó là các quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ (an ninh mạng; bảo vệ an ninh mạng; không gian mạng; không gian mạng quốc gia; cơ sở không gian mạng quốc gia; cổng kết nối quốc tế; tội phạm mạng; tấn công mạng; khủng bố mạng; gián điệp mạng; tài khoản số; nguy cơ đe dọa an ninh mạng; sự cố an ninh mạng; tình huống nguy hiểm về an ninh mạng), chính sách của Nhà nước an ninh mạng, nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng; biện pháp bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ không gian mạng quốc gia, hợp tác quốc tế về an ninh mạng; các hành vi nghiêm cấm về an ninh mạng, xử lý vi phạm pháp luật an ninh mạng.

Chương II – Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Chương này gồm 5 Điều, quy định chi tiết về: Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; kiểm tra an ninh mạng đối với thông thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thông thông tin quan trọng an ninh quốc gia.

Chương III – Phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng gồm 7 Điều quy định về: Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng; Phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tấn công mạng; phòng, chống khủng bố mạng; phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; đấu tranh bảo vệ an ninh mạng.

Chương IV- Hoạt động bảo vệ an ninh mạng gồm 7 Điều, quy định về: Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương; kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của có quan, tổ chức không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế; bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; nghiên cứu, phát triển an ninh mạng; nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng; bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Chương V- Bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng gồm 6 Điều, quy định cụ thể: Lực lượng bảo vệ an ninh mạng; bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng; tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng; phổ biến kiến thức về an ninh mạng; Kinh phí bảo vệ an ninh mạng.

Chương VI – Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân gồm 7 Điều, quy định về trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu chính phủ và trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh cũng như doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng cùng cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng. Chương VII – Điều khoản thi hành, gồm Điều 43 quy định hiệu lực thi hành.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, Luật an ninh mạng 2018

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:

a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này;

b) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.

2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác.

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.

 

Điều 18. Phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn

xã hội, Luật an ninh mạng 2018

1. Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội bao gồm:

a) Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này;

b) Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian mạng;

c) Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán;

d) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;

đ) Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;

e) Hành vi khác sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

 

Điều 16. Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Luật an ninh mạng 2018

1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

b) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;

c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm:

a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân;

b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm:

a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm:

a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác;

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán.

5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

 

Điều 17. Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng, Luật an ninh mang 2018

1. Hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng bao gồm:

a) Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

b) Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư được truyền đưa, lưu trữ trên không gian mạng;

c) Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật được xây dựng, áp dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư;

d) Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật;

đ) Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại;

e) Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư.

 

  1. Giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Thanh Xuân – Hà Nội

Thứ nhất, Xây dựng các chuyên đề học tập cụ thể cho học sinh trong việc giáo dục văn hóa ứng xử trên mạng xã hội.

Thứ hai, Văn hóa ứng xử tốt, chuẩn mực của một học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng là: Sự kính trọng, lễ phép, trung thực, chia sẻ với thầy cô chấp hành tốt các quy định của Nhà trường và ngoài xã hội; Có ngôn ngữ đúng mực, thân thiện, trung thực, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng bạn bè; không nói tục, chửi bậy, miệt thị, xúc phạm, gây mất đoàn kết lớp học; Với cha mẹ và người thân trong gia đình: Kính trọng, lễ phép, trung thực, yêu thương; Với bạn bè và mọi người xung quanh: Tôn trọng, lễ phép.

Thứ ba, thể hiện sự tôn trọng, kính trọng, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử; khiêm tốn, cầu thị, ham học hỏi để tiến bộ; nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp, của trường và cộng đồng.

Thứ tư, thực hiện tốt thông điệp của Nhà trường: 5 xin, 4 luôn, 4 không, 3 nhớ và 1 đừng quên

  1. Học sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng chấp hành quy định học Luật An ninh mạng
Giáo dục luật An ninh mạng tại trường THPT Huỳnh THúc Kháng
Giáo dục luật An ninh mạng tại trường THPT Huỳnh THúc Kháng

Thứ nhất, thực hiện tốt quy định của pháp luật về an ninh mạng.

Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng.

2. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng.

3. Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

Thứ hai, được trang bị nhận thức cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng.

Thứ ba, Hiểu và diễn đạt được nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng.

Thứ tư, Biết cách bảo mật thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng:

– Luôn đặt mật khẩu cho thiết bị cá nhân.

– Chia sẻ thông tin có chọn lọc.

– Kích hoạt tính năng xác thực 2 bước.

– Thường xuyên cập nhật hệ thống,…

– Cẩn trọng khi dùng dịch vụ lưu trữ và đồng bộ đám mây.

Thứ năm, Tuyên truyền các bạn trong trường thực hiện tốt các qui định của pháp luật và an ninh mạng.

Thứ sáu, Không tuyên truyền các nội dung xuyên tạc về chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thứ bảy, Không chia sẻ các thông tin sai sự thật trên mạng xã hội ở các trang như Facebook, Zalo, Twitter.

Thứ tám, Tôn trọng quyền riêng tư và danh dự, nhân phẩm của người khác.

Thứ chín, Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

  1. Kết luận

Việc giáo dục pháp luật về An ninh mạng và văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho học sinh hiện nay là cần thiết, góp phần sử dụng mạng xã hội hiệu quả, xây dựng không gian văn hóa mạng văn minh, lịch sự, bảo vệ lợi ích quốc gia, tôn trọng quyền riêng tư và danh dự nhân phẩm của người khác.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Giải đáp pháp luật (2019), Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng http://cand.com.vn/Giai-dap-phap-luat/Noi-dung-co-ban-cua-Luat-An-ninh-mang-566100/
  2. Luật An ninh mạng (2018), Nhà xuất bản lao động.
  3. Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP-AN) cấp THPT (có hiệu lực từ ngày 11-1-2021, thay thế Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT). Theo đó, thông tư quy định trong chương trình Giáo dục QP-AN, học sinh lớp 10 sẽ được học về Luật An ninh mạng năm 2018 (gọi tắt là Luật An ninh mạng).
  4. https://huynhthuckhang.edu.vn/nha-truong/gioi-thieu.html

5.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1712331318951814&id=324818237703136

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x