Nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho Học sinh

Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế mà còn đóng vai trò quan trọng bảo đảm an ninh, quốc phòng đồng thời là địa bàn chiến lược trọng yếu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc không chỉ thể hiện tư duy của Đảng ta trong các nghị quyết đại hội mà còn trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài đối với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị.

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định: “Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia…”. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam”.

– Thực trạng biển đảo hiện nay: đang bị đe dạo bởi các thế lực thù địch trong và ngoài nước, hiện tượng ô nhiễm môi trường biển, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ,…

– Thực trạng giáo dục ý thức trách nhiệm, chủ quyền biển đảo: chưa được đầu tư, quan tâm, nhận thức của 1 bộ phận học sinh, thanh niên về biển đảo còn hạn chế.

=> Cần phải giáo dục chủ quyền biển đảo, ý thức trách nhiệm cho từng học sinh, thanh niên

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x